Skip to main content

TAND TP Đông Hà với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua diễn đàn sinh hoạt chi bộ

(09/10/2018 10:23)

TAND thành phố Đông Hà tổ chức diễn đàn sinh hoạt chị bộ về “Vai trò của Chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”

Để việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”;Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự đem lại hiệu quả, xây dựng chi bộ, cơ quan Tòa án ngày càng trong sạch vững mạnh, ngày 28/9/2018, Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Đến tham dự và chỉ đạo diễn đàn có đồng chí Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Đông Bình- Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy, phụ trách Chi bộ Tòa án thành phố.

Mở đầu diễn đàn hoạt chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Huyến, Bí thư chi bộ đã đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong 9 tháng đầu năm, công tác xét xử, các phòng trào và bài học kinh nghiệm tại diễn đàn.

Nhằm nâng cao vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý đảng viên, làm cho các đồng chí đảng viên nhận thức đầy đủ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận diện về thực trạng và đưa ra những giải pháp giúp cho đơn vị Tòa án thành phố Đông Hà hoàn thành tốt nhiệm vụ, Diễn đàn lần này Chi bộ đã lựa chọn 03 nội dung về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, đó là:

- Nhận thức về tầm quan trọng học tập Chủ nghĩa Mác –Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước- giải pháp nâng cao chất lượng học tập nghị quyết trong chi bộ. Đây là biểu hiện thứ 3 trong nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị (Bệnh lười học nghị quyết).

- Nhận diện về biểu hiện “tham nhũng vặt”, thực trạng, giải pháp khắc phục thuộc biểu hiện thứ 7 trong nhóm đạo đức lối sống.

- Nhận diện những âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là mạng xã hội Facebook, giải pháp nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên làm thất bại âm mưu thủ đoạn đó.

Các tham luận đã nhận diện các biểu hiện suy thoái, đồng thời đánh giá lại thực trạng các biểu hiện và những tồn tại trong chi bộ, cơ quan từ hoạt động chuyên môn đến các công tác khác của từng đồng chí, nhận thức đúng đắn về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện cụ thể tại đơn vị, tự soi, tự sửa và đề ra giải pháp phù hợp để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trách nhiệm bản thân, năng lực công tác và động cơ đúng đắn; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định 120 về xử lý trách nhiệm của người giữ chức danh tư pháp trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Tại Diễn đàn, đại diện các tổ chức chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng đã phát huy vai trò của các tổ chức đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, với từng đảng viên đều nâng cao vai trò cá nhân, nêu gương đưa nghị quyết, chỉ thị vào đời sống hàng ngày và công tác chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phát huy sự chủ động sáng tạo và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề ra nhiều biện pháp để mỗi một đảng viên, quần chúng phải đối chiếu với 27 biểu hiện, một mặt đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, mặt khác phải phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trên cơ sở những kết quả của Diễn đàn, Chi bộ tiếp tục xây dựng chương trình sinh hoạt để nội dung của Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW được thấm nhuần hơn với từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

C:\Users\9480\Downloads\img20180928160648.png

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ TAND thành phố Đông Hà

Kết thúc Diễn đàn, các đồng chí Đại diện Thành ủy Đông Hà đã đánh giá: Diễn đàn do Chi bộ TAND thành phố Đông Hà tổ chức thật sự có chất lượng, cả 03 nội dung chi bộ thống nhất lựa chọn phù hợp với điều kiện hiện nay và đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao phần kết luận của Bí thư chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trên mọi lĩnh vực công tác của đơn vị, từ đó triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị. Diễn đàn đã tạo điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, cơ quan Tòa án thành phố Đông Hà ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Xuân Hương


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 104
cdscv