Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

5.290

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.838

Hình sự

919

Dân sự

2.276

Hôn nhân và gia đình

140

Kinh doanh thương mại

37

Hành chính

5

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

72

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv