Loading...
Skip to main content
Nghị Quyết 01/2015/NQ-HĐTP

Số ký hiệu:01/2015/NQ-HĐTP

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:01/03/2015

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------------

Số: 01/2015/NQ-HĐTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP

ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Luật tố tụng hành chính;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

1. Điểm b khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Quyết định hành chính được ban hành sau khi có khiếu nại có nội dung giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này”.

2. Điểm b khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Trường hợp đối tượng khởi kiện ghi trong đơn không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính thì Toà án giải thích cho người khởi kiện biết để người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện về đối tượng khởi kiện trong thời hạn được hướng dẫn tại điểm a khoản này”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

2. Đối với trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính đúng thời hiệu theo quy định tại Điều 104 của Luật tố tụng hành chính nhưng Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án với lý do quyết định giải quyết khiếu nại không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính mà trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp tục có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh về Toà án nhân dân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Ủy ban tư pháp của Quốc hội

- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;

- Ban Nội chính TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ 2 bản (để đăng Công báo);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp;

- Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC;

- Cổng thông tin điện tử TANDTC;

- Lưu: VT (TANDTC, Viện KHXX).

 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN CHÁNH ÁN

Trương Hòa Bình

Nghị Quyết 01/2015/NQ-HĐTP

Số ký hiệu 01/2015/NQ-HĐTP
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Toà án nhân dân tối cao
Lĩnh vực
Hành chính
Người ký
Trương Hòa Bình
Ngày ban hành 15/01/2015
Ngày có hiệu lực 01/03/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 8166

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv